skip to Main Content

Forside til hæftet: Vejenes historie

Vanløse Lokalhistoriske Forening
udgav i 1993 hæftet:
“Vejenes Historie” i serien
“Vanløse gennem tiderne”.

Foreningen har givet tilladelse til,
at indholdet indgår i Vanløsebasen.


Hæftet indeholder en hel del gamle fotos fra vejene og illustrationer, der ikke er egnede til gengivelse her.

Hæftet koster 50 kr. og kan købes i Vanløse Bydelshistoriske Arkiv,
Jernbane Alle 94. Arkivet er åbent hver torsdag kl. 16-18.

I forklaringerne til vejnavne henvises gentagne gange til “Udskiftningskortet over Vanløse fra 1779” (det ældst kendte). Kortet, der er trykt i farver og i plakatstørrelse, kan også købes i Arkivet for 40 kr


Indledning

Det område, som Vanløse Lokalhistoriske Forenings hæfte beskæftiger sig med, er den gamle Vanløse landsbys jorder, altså ikke, hvad der i dag betegnes som postdistrikt Vanløse eller bydelen Vanløse.

Vejnettet i et område fortæller meget om udviklingen – for Vanløse om en udvikling fra bondeland til storbyforstad.

Udskiftningskortet fra 1779, som foreningen udgav i 1990, viser et simpelt system af markveje, der følger terrænets linjer. Eneste gennemgående vej går fra Roskildevej mod Vanløse landsby ved søen og videre mod nord til Husum, men nogen gennemfartsvej har det næppe været.

På kortet kan man også se det nye vejnet tone frem. Ålekistevej bliver anlagt som en helt lige vej fra syd til nord. Den delte Vanløses jorder i 2 halvdele, der hver blev udstykket i 7 lodder. Desuden anlagdes (med nuværende navne): Vanløse Byvej, Jyllingevej (fra Bellahøj til Ålekistevej), Klingseyvej og et stykke af Toftøjevej. Vanløse Byvej blev nu adgangsvejen til landsbyen, og Jyllingevej blev kørevej til Brønshøj.

De veje, der senere kom til, fik navne, som opstod i folkemunde, efter lokalitet, ejernavne eller efter, hvor vejene førte hen. Først fra slutningen af forrige århundrede, da udstykningen begyndte, eksisterer ansøgninger og godkendelser af vejnavne mellem udstykkerne og det dengang værende sogneråd for Brønshøj – Rødovre sognekommune.

Af offentlige veje i Vanløse var kun: Godthaabsvej (nuværende Jyllingevej), Ålekistevej, Vanløsevejen (nuværende Vanløse Byvej) og Vanløse Gade (nuværende Toftøjevej). På trods af mange forsøg fra beboerne i Vanløse lykkedes det ikke at få kommunen til at overtage flere veje. Nogle af de veje, man forsøgte at få gjort til offentlige veje, var Jernbane Alle og Skrædervejen (nuværende Klingseyvej). Ændringer skete først efter indlemmelsen i Københavns kommune.

Ved Vanløses indlemmelse i Københavns kommune 1. januar 1901 kom denne kommunes vejnavneregler til at gælde i Vanløse.

Allerede i 1857 havde Rigsdagen udstedt en lov dateret 14. september, der gav København ret til selvstændigt under statens tilsyn at styre egne anliggender. Lovens paragraf 9 gav regler for navngivning af veje.

Den 7. september 1874 vedtoges det at nedsætte et “Fællesudvalg”, som skulle bearbejde, godkende og evt. foreslå nye navne. Udvalget bestod af et medlem fra magistraten og 2 borgerrepræsentanter.

Der er grundregler for navngivningen. Man ønsker at benytte navne, der har tilknytning til stedet, frem for konstruerede navne. Man søger at samle vejnavnene i grupper med et fælles indhold: Jyske herregårde, navne fra Vestkysten, fuglenavne osv. Endelig kan nævnes, at veje, der forløber efter hinanden, bør have samme navn.

Når nye navne var blevet godkendt af borgerrepræsentationen, blev de bekendtgjort ved Rådstueplakater, som blev opslået forskellige steder i byen. Ordningen med Rådstueplakater ophørte i 1953, hvorefter man nøjedes med meddelelser i Statstidende. Navneskiftet gjaldt så fra næstfølgende 1. januar. Efterhånden blev det et problem, ikke mindst for postvæsenet, at der eksisterede flere veje med omtrent samme navn inden for Københavns kommune og de omliggende kommuner. Fællesudvalget angik jo kun Københavns kommune. I 1911 begyndte man et samarbejde med Frederiksberg og Gentofte Kommuner, og dette samarbejde gælder i dag hele Storkøbenhavn.

I 1926 ændrede man loven fra 1857. Herefter kunne man påbyde ændringer af navne, der ikke tidligere var godkendt af kommunen. Lovændringen fik den betydning for Vanløse, at en del veje måtte skifte navn.

Vejnavnebeskrivelsen er opdelt i 2 afsnit. Første afsnit indeholder de eksisterende navne og andet afsnit de navne, der er udgået, enten fordi vejen har fået nyt navn eller er blevet nedlagt.

Som et kuriosum kan nævnes, at efter ændringen af navnet Vanløse Gadevej til Toftøjevej, findes der ingen gader i Vanløse.

Back To Top