Skip to content

Vedtægter for Vanløsebasen

§ 1  Foreningens navn
Foreningens navn er Vanløsebasen og foreningen har hjemsted i Vanløse Medborgerhus, Københavns Kommune.

§ 2  Foreningens formål

Stk. 1
Foreningens formål er – på almennyttig basis – at drive en hjemmeside med oplysninger om Vanløses foreninger, institutioner, handels- og erhvervsvirksomheder, arrangementer, orientering og debat om bydelen. Hjemmesiden kan suppleres med elektroniske tjenester og udgivelse af trykte materialer.

Stk. 2

Foreningen kan arrangere og bidrage til kulturelle aktiviteter, som fremmer sammenholdet i bydelen.

§ 3  Medlemmer
Alle Vanløseborgere, samt foreninger, institutioner og erhvervsvirksomheder med aktiviteter i Vanløse kan blive medlem af foreningen ved at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Sponsorer og bidragydere er kontingentfri medlemmer.

§ 4  Generalforsamlingen

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2
Generalforsamlingen afholdes hvert år i perioden 1. marts til 15. april.

Stk. 3
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 4 ugers varsel.

Stk. 5
Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde oplysning om dagsorden samt årsregnskab og evt. forslag.

Stk. 6
Forslag til behandling på generalforsamlingen indgives skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7
Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed jfr. dog § 9, stk. 2

 

§ 5  Generalforsamlingens dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Forslag fra foreningens medlemmer
  5. Fastsættelse af næste års kontingent
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor og -suppleant
  8. Eventuelt

§ 6  Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når mindst 1/4 af medlemmerne kræver det. Ekstraordinær generalforsamling kan også indkaldes i henhold til beslutning truffet på ordinær generalforsamling.
Anmodningen om ekstraordinær generalforsamling skal være skriftligt begrundet og med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med 2 ugers varsel og senest 1 måned efter anmodningens fremsættelse.

 

§ 7  Foreningens ledelse

Stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, samt et medlem der repræsenterer Vanløse Lokalråd.

Stk. 2
I lige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem for en to-årig periode.
I ulige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem for en to-årig periode.
Hvert år vælges 2 suppleanter for en et-årig periode.

Stk. 3
Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Stk. 4
Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i funktionsperioden, indtræder suppleanten. Findes ingen suppleant, har bestyrelsen ret til at supplere sig selv.

Stk. 5
Hvis formanden afgår, vælges der ny formand blandt bestyrelsesmedlemmerne, indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 6
Bestyrelsen fordeler selv opgaverne imellem sig.

Stk. 7
Bestyrelsen kan inddrage medlemmer uden for bestyrelsen til at medvirke til udførelsen af foreningens opgaver.

 

§ 8  Foreningens økonomi

Stk. 1
Bestyrelsen forestår foreningens økonomi.

Stk. 2
Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

§ 9  Vedtægtsændringer

Stk. 1
Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling.

Stk. 2
Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer for at være gyldige.

§ 10  Foreningens opløsning
Ved foreningens opløsning udloddes eventuelle midler til formål i henhold til § 2 stk. 2. Domænenavnene overdrages til Københavns Kommune.

§ 11  Tegning – hæftelse

Stk. 1
Foreningen tegnes af formanden samt 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 2
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Efter vedtægterne påhviler der ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 9.april 2002.

Back To Top