skip to Main Content

Damhusengen har ikke været opdyrket og var tidlige en sø og vådområde.
Damhussøen og -engen blev adskilt af en dæmning i 1849.
Damhusengen blev drænet i 1960’erne og på engen er nogle områder lagt ud til eng. Disse slås en gang om året uden opsamling af høet.
Der er tale om et næringsrigt engområde, der har sat sig efter dræningen, men på trods af slåning af størstedelen af området er der over 100 arter af vilde planter at se på, selv om nogle planter kun er til stede med få repræsentanter.

I afsnittet “Damhussøen rundt – lidt historie” kan der læses mere om området.

Damhusengen og -søen har et rigt fugleliv og besøges ofte af ornitologer, fordi man i området kan træffe mange trækfugle, der raster her på deres færd mod nord eller syd.

Selv om søen og engen ligger tæt omsluttet af bymæssig bebyggelse, lever der også mindre pattedyr, f.eks. ræv, egern, lækat, flere musearter – og flagermus.

Det ville være ønskeligt med genetablering af de tidligere vådområder på Damhusengen, både af hensyn til at få en mere varieret flora og af hensyn til fugle og flagermus, da vådområder giver gode muligheder for at finde føde.


Vådområder på Damhusengen

Det kan anbefales at læse “FERSKE ENGE – en beskyttet naturtype” fra Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1995, hvis man ønsker mere viden og idéer til pleje og retablering.

Fredning
Beskrivelsen af flora, fugle, flagermus m.m. på Damhusengen og i og ved Damhussøen er en del af dokumentationen til kommunens forslag til fredningsplan for Vanløses parkområder.

Indhold
I øjeblikket indeholder dette natur-afsnit sider om floraen og fuglelivet, samt om flagermus. Det er hensigten at udbygge afsnittet med beskrivelse af de øvrige pattedyr, der findes i området, samt med sider om egnens træer og buske og om søens fisk.

Back To Top